Általános Szerződési Feltételek

Üzletszabályzat, kiegészítő feltételek
vízi személyszállítás feltételeiről


1./ Általános adatok

Szolgáltató neve: Navibar Betéti Társaság
székhelycíme: 2083 Solymár, Mese utca 20.
levelezési címe: 2083 Solymár, Mese utca 20.
honlapcíme: tiedabalaton.hu
elektronikus levelezési címe: info@tiedabalaton.hu
hajózási engedély szám: HE-11057-19
az Üzletszabályzat elérhetősége: https://tiedabalaton.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html
az Üzletszabályzat hatálybalépése: 2021.06.18.

2./ Az Üzletszabályzat tárgyi és személyi hatálya:
A jelen Üzletszabályzat a Szolgáltató által végzett közforgalmú vízi személyszállítási szerződés jogszabályban nem szabályozott részletes feltételeit valamint a különjárati szerződések kiegészítő feltételeit határozza meg. Az Üzletszabályzat a Szolgáltató valamennyi, vízi személyszállítási, különjárati szolgáltatására kiterjed, mindazon megrendelők illetve utasok vonatkozásában, akik ilyen szolgáltatások igénybevételére irányuló jogviszonyba lépnek a szolgáltóval.

3./ A Szolgáltatási Szabályzat időbeli hatálya:
A jelen Üzletszabályzat az 1./ pontban rögzített hatálybalépési időponttól kezdődően az üzletszabályzat módosításában megjelölt, a módosítás hatálybalépésének napját megelőző nap végéig hatályos. A módosítás hatálybalépésének feltétele a módosítás 1./ pont szerinti, az Üzletszabályzat elérhetőségén történő megjelenítése.

4./ Fogalmak:
Az Üzletszabályzatban használt fogalmak a víziközlekedésről szóló 2000 .évi LVII. törvény, valamint a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008 (XI.3.) Kormányrendeletben használt fogalmakkal egyeznek meg az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában.
Utazási akadály – minden olyan esemény, tény vagy körülmény, amely a vízi jármű kikötőből való elindulását, vagy közlekedését akadályozza, ellehetetleníti, vagy a biztonságos utazást veszélyezteti (különösen de nem kizárólagosan időjárási körülmények, műszaki hiba, jogi feltételek, vízi jármű megfelelő személyzetének rendelkezésre állásának hiánya)
Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok - különösen: folyamzár, más vízi jármű balesete, ütközés más vízijárművel annak hibájából, hatósági intézkedés, határzár, bomba- vagy lőszermentesítés, szélsőséges, vagy hajózásra nem alkalmas, illetve a hajó vezetője által annak minősített időjárás, sztrájk, alacsony vízállás, veszélyes uszadék, kikötőzár, karantén, járvány, más utas közrehatásból történő akadály, bűncselekmény, terrortámadás, hajózási személyzet rosszulléte, utas hirtelen megbetegedése, katonai műveletek, hadgyakorlat, háború, hadicselekmények, aknaveszély, híd- vagy vízépítési munkák, csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája, vízszivárgás a hajótestbe külső körülmények miatt, tűz, más elháríthatatlan külső ok.
Különjárat – minden olyan vízi közlekedéssel, személyszállítással járó szolgáltatás, amely nem menetrend szerinti személyszállítás, a menetrenden kívül közlekedtetett, vízi járművel végzett személyszállítás

5./ Menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás

A menetrend szerinti közforgalmú személyszállítási szerződés az utas és a szolgáltató között a menetjegy megvásárlásával jön létre.

5.1. Utazásból kizárt, vagy feltételesen kizárható személyek

a./ A Szolgáltató a személyszállítást megtagadhatja, illetve az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas
- ittas vagy bódult állapotban van, botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi utast magatartásával zavarja
- magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezéseinek az épségét sérti vagy veszélyezteti
- érvénytelen jeggyel vagy menetjegy nélkül utazik, vagy kísérli meg az utazást
- menetjegyét, illetve kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát - felhívás ellenére - nem mutatja fel;
- ruházatával, poggyászával vagy más módon a járművet, utastársai ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti;
- a vízi járműre kézipoggyászként be nem vihető tárgyat visz fel;
- a menetdíj megfizetését megtagadja;
- a vízi járművön a beszállt utasok száma elérte az engedélyezett utaslétszámot
- egészségi állapota, ruházata, ápolatlansága, viselkedése vagy a vízi járműre felvinni kívánt poggyásza, dolga nem teszi lehetővé az utazáson való részvételt, vagy sérti, illetve veszélyezteti más utasok érdekeit, egészségi állapotát illetve utazásának biztonságát, zavartalanságát, vagy minőségét

b./ Az utazásból való kizárásról a hajó vezetője dönt, amelyet haladéktalanul közöl az utassal. Az utas köteles a döntést haladéktalanul végrehajtani.

5.2. Menetjegy, díjak

a./ A Szolgáltató menetjegyet a beszállási hajóállomáson nem szolgáltat ki, a menetjegyet a vízi járművön pótdíj nélkül szolgáltatja ki.
b./ Az utas a menetjegyet az utazás megkezdésekor, a vízi járművön köteles megváltani. A vízi jármű személyzete a menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás során nem kezel, a menetjegyet bankkártyás fizetéssel lehet megváltani.
c./ A Szolgáltató kizárólag meghatározott járatra érvényesített menetjegyet ad ki.
e./ Az utas az utazástól a menetjegy visszaváltásával a vízi jármű elindulásáig indokolás nélkül elállhat, és a menetjegy visszaváltását követelheti. A Szolgáltató ezesetben a megváltott menetjegy árát 20% kezelési költség levonásával téríti vissza, a visszatérítési igény szabályszerű bejelentésétől számított 8 munkanapon belül. Az utas a visszatérítési igényét az elállással egyidejűleg, a vízi jármű kikötőből való elindulásáig a vízi jármű vezetőjénél írásban, neve, lakóhelye, elektronikus levelezési címe, telefonszáma, bankszámlaszáma megadásával, és személyazonosságának egyidejű igazolásával kérheti. A vízi jármű elindulását követően a menetjegy visszaváltása nem követelhető, a visszakövetelés késedelme jogvesztéssel jár.
f./ A menetjegy visszatérítése nem követelhető, ha a vízi jármű az utat a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okra visszavezethetően nem tudja folytatni. Ezesetben a kiindulási állomásra való visszaszállítás sem követelhető.
g./ A szolgáltató utazási akadály esetén a menetjegy visszatérítésén felül további igényekért az utas felé nem felel, vele szemben igény vagy követelés nem érvényesíthető.
h./ Az utazásból kizárt utas menetjegy, vagy díj visszatérítésére nem jogosult.

5.3. Utasokra vonatkozó szabályok, kötelezettségek

a./ A hajóállomáson az utasok és kísérőik csak a részükre megnyitott területre léphetnek be.
b./ A vízi járművön az utasoknak csak a részükre megnyitott területre illetve a hajó vezetője által meghatározott területre szabad belépniük.
c./. A vízi járművön tilos a többi utast, valamint a személyzet munkáját zavaró tevékenységet folytatni, valamint dohányozni.
d./ Tilos a vízi járművet, berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni. Aki ezen kötelezettséget megszegi, teljes kártérítésre köteles, így különösen köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az okozott kárt – beleérve különösen de nem kizárólagosan a vagyonban keletkezett kárt és elmaradt hasznot – megtéríteni.
e./ Az utasok a vízi járműre lépés után kötelesek a hajó vezetőjének valamennyi – különösen rendészeti és biztonsági – utasítását betartani. Víziközlekedési baleset vagy víziközlekedési esemény esetében az utas köteles a személyzet utasításait követni. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek és károk az utast terhelik.
f./ Az utasok kizárólag a vízi járművön elérhető büfé, vendéglátási szolgáltatásokat veheti igénybe, a vízi járműre étel illetve ital kizárólag a hajó vezetőjének engedélye alapján vihető fel. A hajó vezetője kizárólag akkor engedélyezheti ilyen élelmiszer felvitelét, ha annak mennyisége, mérete, jellege, csomagolása a hajózásra, utazásra, többi utasra, személyzetre hatással nincs.
g./ Az utas tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármilyen felelőssége a vízi járművön való tartózkodásának idején állhat fenn, amelybe nem tartoznak bele a kikötő, illetve a vízi járműbe való be-, és kiszállást biztosító eszközök, létesítmények (járódeszka). Az utas a vízi járműbe történő be-, és kiszállás során fokozott elővigyázatossággal köteles eljárni, figyelemmel kell lennie saját fizikai állapotára, a beszállás során igénybe vett segédeszközök veszélyes, csúszós voltára, a szilárd talaj valamint a vizen tartózkodó vízi jármű mozgásából adódó balesetveszélyre. Az utas köteles felelősen megítélni, eldönteni, hogy baleset, illetve kár, sérülés keletkezése nélkül a rendelkezésre álló körülmények között be tud-e szállni. Amennyiben ezt nem látja biztosítottnak, az 5.2.e./ pontban foglaltak szerint jogosult az elállásra. A beszállás az utas kizárólagos felelősségi körébe tartozik. Kiszállás esetén amennyiben az utas megítélése szerint arra biztonságosan, azaz saját vagy más testi épsége, tárgyai, eszközei épsége nélkül nem képes, köteles jelezni a hajó vezetőjének. Ennek hiányában a kiszállás során bekövetkezett mindenfajta baleset, kár vagy egyéb következmény az utas felelősségi körébe esik.
h./ A vízi járműre felvitt dolgokat, értékeket az utas a kiszálláskor köteles hiánytalanul magával vinni, a vízi járművön hagyott tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azokat nem őrzi, és az esetlegesen megtalált tárgyakat – amennyiben azért a tulajdonosa az utazást követő nap 16 órájáig nem jelentkezik – megsemmisíti.
i./ A vízi járművön kizárólag olyan utas utazhat, akinek egészségi állapota azt lehetővé teszi. Ennek érdekében a vízi jármű indulása előtt a hajó vezetőjének felhívására az utas köteles az erre vonatkozó nyilatkozatát a rendelkezésre bocsátott nyomtatványon írásban megtenni. Az ezt megtagadó utast, illetve aki a nyilatkozat szerint az utazáson a hajó vezetője döntése alapján nem vehet részt, a hajó vezetője az utazásból kizárhatja.
j./ Az utas köteles betartani a hatályos egészségügyi, higiéniai, esetleges járványügyi, vagy egyéb, az utazásra vonatozóan érvényes jogszabályi vagy egyéb rendelkezéseket. Az ehhez szükséges eszközöket, felszerelésekkel (pl. előírás szerinti szájmaszk, fertőtlenítő stb) az utas köteles rendelkezni, a Szolgáltató ilyet nem biztosít. Az előírt feltételek nélkül az utas az utazáson nem vehet részt, azt az utazásból a hajó vezetője kizárhatja.
h./ Az utazási feltételeket, jelen Üzletszabályzatot a Szolgáltató minden utas számára elérhetően közzéteszi, amely megismerése, a feltételekről való tájékozódás az utas kötelessége. A Szolgáltató a vízi jármű indulása előtt kérheti az Üzletszabályzat megismerésére vonatkozó írásbeli nyilatkozat megtételét, az utas beazonosítására alkalmas adatok megadása mellett. Az ezt megtagadó utast a hajó vezetője az utazásból jogosult kizárni.
k./ Az utas tudomásul veszi, hogy az utazás időtartamában a vízi közlekedésre vonatkozó, illetve a hajózási szabályok rá nézve is érvényesek, kötelezőek, és köteles minden esetben ellenkezés nélkül, haladéktalanul követni, és teljesíteni a hajó vezetője, illetve személyzete tagjának valamennyi utasítását függetlenül attól, hogy annak jog-, vagy szakszerűségét esetlegesen vitatja. Az utasítás teljesítéséből eredő kárért, jogkövetkezményért az utas teljeskörűen felel.
l./ Az utas tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hajózás és vízi közlekedés jellegére tekintettel jogosult bármikor az utazási akadály bekövetkezését megállapítani, amely esetben kizárólag az 5.5.c./ pont szerint az utas által megfizetett díj, menetjegy visszatérítéséért felel.

5.4. Poggyász szállítása

a./ A vízi járművön útipoggyász nem szállítható.
b./ A vízi járművön legfeljebb személyenként 1 db, és legfeljebb 10kg súlyú, a 40cm-t egy irányba sem meghaladó kiterjedésű olyan tárgy szállítható, amely a vízi járművön biztonságosan, a vízi jármű utasterén belül közlekedést, fel-, és leszállást, illetve a személyzet munkáját és a többi utast nem akadályozó vagy zavaró módon elhelyezhető. A fentieknek való megfelelés megítélése a vízi jármű vezetőjének joga.
c./ Az utas tudomásul veszi, hogy a vízi járműre felvitt poggyászhoz az utazás időtartama alatt nem fér hozzá
d./ Az utas kizárólag olyan egyéb tárgyat vihet fel a vízi járműre, amelyet megfelelően tud ruházatán, illetve testén rögzíteni, illetve őrizni, megóvni. A vízi járműre felvitt tárgyakért kizárólag az utas felel, és köteles annak megőrzéséről, megóvásáról gondoskodni. A Szolgáltató a fentieknek meg nem felelő, vízi járműre felvitt tárgyakért, azok sérüléseiért, elvesztéséért, vízbeeséséért felelősséget nem vállal, az ebből eredő kárt az utas viseli.
e./ A vízi járművön élő állat nem szállítható.

5.5. Kártérítési felelősség:

a./ A személyszállítási jogviszony alapján keletkezett károkért a Szolgáltató a jelen üzletszabályzat rendelkezései szerint felel.
b./ A Szolgáltató kártérítési felelősségét az utas által kifizetett menetjegy ára illetve egyéb díj 150%-ában korlátozza, ezt meghaladóan kizárja.
c./ Az elháríthatatlan okként nem minősíthető utazási akadály következtében elmaradt utazás, járatkimaradás, útmegszakítás vagy egyéb, a személyszállítási szolgáltatás hibás teljesítése esetére a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja. A kifizetett menetjegy árát a Szolgáltató az esemény bekövetkezésétől számított 3 napon belül az 5.2.e./ pontban foglalt adatokat tartalmazó, Szolgáltatóval közölt írásbeli igénye alapján 30 napon belül visszatéríti.
d./ A Szolgáltató az 5.4. pontban rögzítetteken túl is kifejezetten kizárja az utasok poggyászában található, illetve az utas közvetlen őrizetében (ruházatában, utason rögzített stb) törékeny, illetve nem megfelelően csomagolt tárgyak sérüléséért, illetve ezen tárgyak, poggyászok által okozott károkért való felelősségét.
e./ A fentieken túl az utas ruházatában, vízi járműre felvitt dolgaiban, poggyászában, tárgyaiban, értékeiben keletkezett kárért való felelősségét a Szolgáltató a menetjegy illetve fizetett díj ötszörös összegében, de legfeljebb 50.000,- Ft összegben korlátozza, ezt meghaladóan kizárja.
f./ Az utas bármilyen kártérítési igényét, panaszát az utazás napját követő nap 16 órájáig, mint jogvesztő határidőig írásban köteles a Szolgáltató felé bejelenteni. Az utas tudomásul veszi, hogy a fenti kikötés annak érdekében szükséges, hogy a kárenyhítési, kármegelőzési, kárelhárítási intézkedéseket a Szolgáltató megtehesse, és az igényt megalapozó tényállás hitelesen és teljeskörűen kerülhessen tisztázásra.
g./ A Szolgáltató figyelemmel az 5.3. g./ pontban foglaltakra is a vízi járműbe történő beszállás során bekövetkezett balesetekért, esetleges anyagi károkért (különösen de nem kizárólagosan utas, vagy az utas valamely dolga, tárgya vízbeesése, sérülése) felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
h./ A Szolgáltató kizárja a hajó vezetője, vagy személyzete bármely tagja utasításának utas általi nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből származó kárért való felelősségét. Az utasítás teljesítéséből származó kárért a Szolgáltató felelőssége csak abban az esetben, és csak a jelen Üzletszabályzatban egyébként meghatározott mértékben állapítható meg, ha az utasítás jog-, vagy szakszerűtlenségét az utas az utasítást adónak kifejezetten jelezte, és ennek ellenére az utasítást adó azt kifejezetten fenntartotta.
k./ A vízi járművet, a rajta tartózkodó személyeket és vagyontárgyakat együttesen és közvetlenül fenyegető rendkívüli helyzet elhárítása érdekében szándékosan és ésszerűen okozott károkat és ráfordított költségeket az egyes veszélyben forgott vagyontárgyak tulajdonosai, az utasokat is beleértve, egymás között a veszélyeztetett vagyontárgyak értéke arányában közösen viselik (közös hajókár). Ilyennek minősül különösen de nem kizárólagosan a vízi jármű szándékos partra futtatása, egyes vagyontárgyak vízbedobása a jármű könnyítése, vagy nagyobb kár, baleset elkerülése céljából stb.

5.6. Egyéb feltételek

a./ A Szolgáltatóval szembeni igények a jelen Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában 3 hónapos elvülési határidővel évülnek el. 3 hónap eltelte után a Szolgáltatóval szemben igény jogi úton nem érvényesíthető.
b./ Amennyiben az utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy rendeli meg a személyszállítást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, a Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast (utasokat). A megrendelés megtörténtével a harmadik személy válik szerződéses partnerré a Ptk. 6:136. § rendelkezései szerint, és az értelemszerűen az utasokra vonatkozó rendelkezéseken túl a szerződésből származó jogok és kötelezettségek a harmadik személyt jogosítják illetve kötelezik.

6./ Különjáratra vonatkozó különös szabályok

A különjáratra vonatkozó szerződés során a jelen Üzletszabályzat 5./ pontjának, valamint a Ptk vállalkozási szerződésre vonatozó szabályait a jelen 6./ pontban rögzített eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek megfelelően az 5. pontban rögzített feltételek a jelen 6./ pont alpontjaiban foglalt eltérésekkel értelemszerűen a különjárati szolgáltatások során is érvényesek és hatályosak. A jelen 6./ pontban szerződés alatt a különjárati szerződést, megrendelő alatt a szerződést a szolgáltatóval megkötő, és annak ellenértékét megfizető személyt kell érteni.

6.1. A szerződés létrejötte

a./ A szerződés a Szolgáltató honlapcímén található webes felületen keresztül történő megrendeléssel, annak szolgáltatói elfogadásával, valamint a díj megrendelő általi megfizetésével jön létre. A szerződés a jelen Üzletszabályzatban, valamint a megrendelés során a honlapi felületen kiválasztott, szolgáltató által visszaigazolt különös feltételekkel (különösen de nem kizárólagosan út, időtartam, időpont, utasok száma, díj összege) jön létre.
b./ A szolgáltató a honlapi felületén meghatározott tartalmú szolgáltatási csomagokat (így pl. sétahajózás) tesz elérhetővé és foglalhatóvá, valamint kapacitásának függvényében tesz elérhetővé, foglalhatóvá a honlapon ettől eltérő tartamú szolgáltatásokat. A szolgáltatások legfeljebb 5 utas részvételével rendelhetőek.
c./ A megrendelő kizárólag a honlapi felületen történt foglalással kezdeményezheti a szerződés megkötését. A szolgáltató két típusú szolgáltatás csomag megrendelését kínálja fel a megrendelőnek:
i./ Normál csomag: a megrendelő a honlapi felületen megjelöli az adott szolgáltatást, annak szabad, foglalható időpontját, és a honlapról elérhető bankkártyás fizetési felület útján annak ellenértékét megfizeti
ii./ Flexi csomag: a megrendelő a honlapi felületen megjelöli az adott szolgáltatást, és azon időintervallumot (napokban meghatározott –tól illetve –ig megjelöléssel a honlapi felületen biztosított módon), amelyen belül a szolgáltató felszabaduló kapacitásai függvényében a Szolgáltató által megjelölt időpontban a szolgáltató teljesítését elfogadja, és az utazáson részt vesz, és a honlapról elérhető bankkártyás fizetési felület útján köteles annak ellenértékét megfizetni
iii./ Last minute csomag: Az ilyen megjelöléssel felkínált szolgáltatás kiválasztása esetén a megrendelő a szolgáltatástól való elállása, annak elhalasztásra a szerződés létrejöttét követően nem jogosult, a megfizetett díj visszatérítésére csak az el nem hárítható okon kívüli utazási akadály eseteiben jogosult.

d./ A megrendelő köteles a választott csomag díját előre, a honlapi megrendelés során köteles megfizetni. A megfizetésről és a megrendelés elfogadásáról a Szolgáltató a megrendelő megrendelés folyamán megadott elektronikus levelezési címére visszaigazolást küld. A szerződés akkor jön létre, ha:
- a megrendelő a szolgáltatási csomagot kiválasztotta
- a honlapi felületen a megrendelés során kért adatokat (utasok száma, életkora, a megrendelő neve, elérhetősége, elektronikus levelezési címe, telefonszáma) megadta
- a megrendelő nyilatkozik az üzletszabályzat és adatkezelési szabályzat megismeréséről és annak elfogadásáról
- nyilatkozik arról, hogy az utasoknak nincs olyan betegsége, amely akadályozza az utazáson való részvételüket
- a szolgáltatás díját megfizette
- és a megrendelést a Szolgáltató legalább elektronikus levélben visszaigazolta

6.2./ A szerződés általános feltételei:

a./ A megrendelő köteles gondoskodni a kiválasztott csomaghoz kapcsolódóan foglalt, vagy a Flexi csomag esetén a Szolgáltató által megjelölt időpontban az utasok utazásra alkalmas állapotban történő, hiánytalan, a Szolgáltató által megjelölt találkozási ponton történő megjelenéséről. A megrendelt csomaghoz kapcsolódó vagy a Szolgáltatói visszaigazolásban megjelölt találkozási pont hiányában a találkozási pont az indulási kikötő bejárata, ahonnan a Szolgáltató kijelölt közreműködője kíséri a vízi járműhöz az utasokat. Az utazás befejezésekor a Szolgáltató kijelölt közreműködője kíséri vissza az utasokat a találkozási pontra, az utasok a kikötő területén a Szolgáltató kijelölt közreműködője nélkül nem közlekedhetnek. A Szolgáltató parkolóhelyet, vagy csomagok tárolására alkalmas helyet az utasoknak nem biztosít.
b./ A Szolgáltató az utazás megkezdése előtt bármikor jogosult utazási akadályra tekintettel a megrendelt szolgáltatás teljesítését a megrendelt időpontban megtagadni. Amennyiben az utazási akadály a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okra vezethető vissza, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésére új időpontot ajánl fel a teljesítésre. Ha ezen új időpontban is utazási akadály merül fel, vagy az eredeti megrendelés szerinti időpontban az utazási akadály nem minősül a Szolgáltató tevékenységén kívül első elháríthatatlan oknak, az 5.5.c./ pont szerint a megfizetett díjat a Szolgáltató a megrendelőnek visszatéríti, ezt meghaladóan kártérítési vagy egyéb felelőssége kizárt.
c./ A megrendelés szerinti időpontban és helyen való megjelenés (utasok, megrendelő) elmaradása a megrendelő terhére esik, a Szolgáltató a teljesítés pótlására, ha az nem utazási akadályra visszavezethetően maradt el (b. pont) nem köteles, és a megrendelő a megfizetett díj visszatérítésére, megtérítésére nem jogosult.
d./ A megrendelő által megadott adatok, elérhetőségek hibájából, pontatlanságából, a kapcsolattartási telefonszámok, elektronikus levelezési címek elérhetetlenségéből származó jogkövetkezmények a megrendelő terhére esnek. Így különösen de nem kizárólagosan amennyiben a Szolgáltató a megadott elektronikus levelezési címére a jelen Üzletszabályzat szerinti tájékoztatásait, nyilatkozatait (pl. utazási időpont, vagy annak megváltozása, utazási akadály felmerülése stb) megküldeni nem tudja, vagy arra nem érkezik meg, ezért a megjelölt időpontban és helyen a megrendelő illetve az utasok nem jelennek meg, a Szolgáltató felelőssége kizárt, és a díj visszatérítésére a megrendelő nem jogosult.
e./ A megrendelő által megadott kapcsolattartási adatok alapján a Szolgáltatóhoz érkezett megkeresések, nyilatkozatok minden esetben a megrendelő által tett nyilatkozatoknak minősülnek. A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a megadott kapcsolattartási e-mail, telefonszám kizárólag a megrendelő által használt legyen, és ahhoz harmadik személy ne férhessen hozzá. Amennyiben a megrendelő az esetleges visszafizetési igénye teljesítéséhez bankszámlája, fizetési számlája adatait nem adja meg, úgy a megrendelő részére történt hatályos teljesítésnek minősül a díjfizetésre használt bankszámlára való szolgáltatói visszautalás. A Szolgáltató kizárólag magyar pénzforgalmi számlára teljesít kifizetést, tehát amennyiben ilyen számla nem áll a Szolgáltató rendelkezésére, ilyet a megrendelő nem ad meg, úgy a Szolgáltató ilyen számlaszám megadásáig a fizetésével nem esik késedelembe.
f./ A megrendelő felel az általa megrendelt szolgáltatás keretében az utazáson résztvevő utasokért, illetve az utasok utazásból való kizárásának jogkövetkezményeit a szerződéses kötelezettségek körében a megrendelő viseli.

6.3./ A Flexi csomagokra vonatozó különös feltételek:

a./ A Flexi csomag ára az alábbi alpontokban foglalt eltérő feltételekre tekintettel kerül a Normál csomag díjához képest alacsonyabb összegben megállapításra.
b./ A Flexi csomag megrendelésekor megjelölt időintervallum első napját megelőző legkésőbb 5. napon a Szolgáltató a megrendelő által megadott elektronikus levelezési címre megküldi az utazás napját és pontos időpontját.
c./ A megrendelő illetve a megrendelt szolgáltatást igénybe vevő utasok a megjelölt helyen és időpontban kötelesek megjelenni, és kerülhet sor a szolgáltatás igénybevételére. A megrendelő a Szolgáltató által megjelölt időpont és hely megváltoztatására nem jogosult.

6.4./ Megrendelő elállása

a./ A megrendelő a létrejött szerződéstől az utazás megkezdése előtt jogosult egyoldalúan, a megrendelővel írásban, de legalább a megrendelő elektronikus levelezési címére a megrendelés során megadott elektronikus levelezési címéről megküldött elektronikus levélben elállni.
b./ A megrendelő elállásra az utazás megrendelés szerinti megkezdési időpontját megelőző egész órát, vagy egész órában kezdődő utazás esetén a megkezdés óráját megelőző legalább 48 órával a Szolgáltatóval közölten jogosult. A fentieknek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a megrendelő által megfizetett díjat 8 napon belül, banki átutalással visszatéríti.
c./ A megrendelő a szerződéstől a fentiek szerint számított legalább 24 órával korábban, de 48 órán túl kizárólag a megfizetett díj 50%-ának megfelelő bánatpénz megfizetése mellett jogosult elállni. Amennyiben ezen időtartamon belül a megrendelő a szerződéstől eláll, úgy a Szolgáltató a bánatpénz visszatérítendő díjba történő beszámítására jogosult, és a megrendelő által megfizetett díjat akként téríti vissza, hogy a bánatpénz összegét abból levonja, és az így fennmaradó, megfizetett 50%-ot a megrendelő részére 8 napon belül, banki átutalással megfizeti.
d./ A megrendelő tudomásul veszi, hogy az utazást a fentiek szerint számítottan megelőző 24 órán belül elállásra még bánatpénz megfizetése mellett sem jogosult, és az utazást elmaradása a 6.2.c./ pont szerint a megrendelő terhére esik. A megrendelő ezen 24 órával megelőző időtartamban azonban jogosult a szolgáltatás teljesítésére új időpontot kérni a Szolgáltatótól az elállásra vonatozóan megállapítottak szerinti elektronikus levelezés útján. A Szolgáltató ezesetben a kapacitásai figyelembevételével új időpontot ajánl fel a megrendelőnek a teljesítésre. Amennyiben ezt a megrendelő nem fogadja el, úgy a Szolgáltatótól további teljesítés nem követelhető, és a megrendelő díjvisszatérítésre nem jogosult. A félreértések elkerülése végett az így felajánlott időpont tekintetében a megrendelő elállásra még bánatpénz megfizetése mellett sem jogosult.
e./ Last minute csomag megrendelése esetén a megrendelő elállásra semmilyen időpontban, még bánatpénz megfizetése mellett sem jogosult, illetve a Szolgáltató sem köteles új időpont megadására, azaz nem élhet a d./ pont szerinti igénnyel. A Last minute csomag esetén a megrendeléskor rögzített időpont szerinti utazás elmaradása a 6.2.c./ pont szerint a megrendelő terhére esik.

7./ Egyéb rendelkezések

7.1../ Az Üzletszabályzat eltérő rendelkezése hiányában a közléseket írásban kell megtenni. Minden közlést a Szolgálató részére az 1./ pontban megjelölt postai illetve értesítési címre, vagy elektronikus levelezési címre kell küldeni. A megrendelő írásban, vagy honlapi megrendeléskor közölt kapcsolattartási címére megküldött szolgáltatói közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a kézbesítés sikeres volt-e, postai kézbesítés esetén a kézbesítés postai megkísérlését követő 10. munkanapon.
b./ Az esetleges jogvitáik esetére a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a felek kikötik a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. A felek rögzítik, hogy a szerződések megkötésének helyének a Szolgáltató székhelye (2083 Solymár, Mese utca 20.) minősül.
c./ Az Üzletszabályzatban vagy szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 261/2008. (XI.3.) Kormányrendelet, a 2000. évi XLII. törvény, valamint a Ptk vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az Üzletszabályzatra és a Szolgáltatói teljesítésre a magyar jog, és a magyar bíróságok joghatósága irányadó.
d./ A jelen Üzletszabályzat általános szerződési feltételnek minősül, és mint ilyen hatálya kiterjed valamennyi a Szolgáltató által nyújtott vízi személyszállítási, és személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásra.

A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében úgynevezett sütiket (cookie) használunk. Ön hozzájárul a sütikhez, ha továbbra is használja weboldalunkat. Adatkezelési tájékoztató Elfogadom